Shareholder Information

Major Shareholder

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/11/2560 ประเภท : IPO

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 280,000,000 51.85
2. Media King Capital LTD. 68,000,000 12.59
3. นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 40,000,000 7.41
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 18,991,100 3.52
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 9,771,500 1.81
6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 8,000,000 1.48
7. นายศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล 4,000,000 0.74
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด 3,971,100 0.74
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด 3,800,000 0.70
10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,800,000 0.70