Financial Information

Financial Highlights

  2557 2558 2559 Q3/2560
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)        
สินทรัพย์รวม 730.30 1,043.98 1,695.69 2,176.04
หนี้สินรวม 539.11 659.57 1,147.19 1,453.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น 191.19 384.41 548.50 722.65
รายได้รวม 304.43 457.23 846.37 873.61
ต้นทุนรวม 196.94 197.49 446.85 478.57
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35.10 57.70 110.97 103.55
กำไรสุทธิสำหรับปี 49.46 133.40 164.09 176.11
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นทีชำระแล้ว (ล้านบาท) 200.00 200.00 200.00 200.00
หักลูกหนี้ค่าหุ้น (59.82) - - -
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2.00 2.00 400.00 400.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.60 15.04 11.98 12.13
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 50.93 46.35 35.18 36.94
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.15 56.70 46.91 45.09
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.25 29.18 19.39 20.16
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.82 1.72 2.09 2.01