Shareholder Information

Major Shareholder

ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
กลุ่มครอบครัว จักราจุฑาธิบดิ์ 1/        
นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 280,000,000 70.00 280,000,000 51.85
นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 40,000,000 10.00 40,000,000 7.41
MEDIA KING CAPITAL LTD. 68,000,000 17.00 68,000,000 12.59
รวมกลุ่มครอบครัว จักราจุฑาธิบดิ์ 388,000,000 97.00 388,000,000 71.85
นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 8,000,000 2.00 8,000,000 1.48
นายศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล 4,000,000 1.00 4,000,000 0.74
ประชาชนทั่วไป - - 140,000,000 25.93
รวมทั้งสิ้น 400,000,000 100.00 540,000,000 100.00

หมายเหตุ

1/ กลุ่มครอบครัว จักราจุฑาธิบดิ์ ประกอบด้วย 1) นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 2) นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 3) MEDIA KING CAPITAL LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมี นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว และเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558