Shareholder Information

Shareholders' Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561