การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้