การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว