การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 17 เมษายน 2563

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)