คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), 2527
 • Lehigh University, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy), 2524
 • ประกาศนียบัตร, หลักสูตร Advanced Audit Committee, Class 25/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, มีนาคม 2560
 • ประกาศนียบัตร, หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2558, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร, หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2558
 • ประกาศนียบัตร, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2555
 • ประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2548
 • ประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP),สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

 • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - 2563 กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - 2564 กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2561 - 2564 กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
 • 2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2560 - 2564 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • 2560 - 2564 กรรมการ(มีอำนาจ) บริษัท แอ๊บโซลูทโยคะ จำกัด
 • 2559 - 2564 กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
 • 2559 - 2562 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิคุณหญิงลำภู สิทธสยามการ
 • 2556 - 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2555 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
 • 2552 - 2564 กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
 • 2552 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธาน มูลนิธิศรีวิสารวาจา