คุณยุทธพงศ์ มา

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • MBA, Columbia Business School, USA
  • BA, Columbia College, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
  • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Morgan Stanley (Thailand) Limited
  • 2552 - 2561 ประธาน Board of Trustees สมาคมการศึกษาเพื่อเด็กนานาชาติ
  • 2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)