คุณเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
  • BA, Thammasat University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2563 - ปัจจุบัน Executive Director, Private Equity of Morgan Stanley (Thailand) Limited
  • 2560 - 2563 Vice President, Private Equity of Morgan Stanley (Thailand) Limited
  • 2556 - 2560 Vice President, Investment Banking of Morgan Stanley Singapore