นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2561 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บนฟ้าสถาพร จำกัด