นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Graduate Diploma in Business Degree Majoring in E-Commerce Edith Cowan University
 • คณะบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • โครงการ Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่น 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Family Business Governance for Sustainability รุ่น 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

 • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินทรินสิค รีซอร์สเซส จำกัด