นางสาวประกายแก้ว ชาลีวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและการจัดการ
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ คณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาสาขา การจัดการอุตสาหกรรมโรงแรม
 • Nu Skin HR Summit at Singapore
 • HR business Canvas
 • Helping Clients Succeed by Pacrim
 • 7Habits version 4.0 by Pacrim
 • Speed of Trust by Pacrim
 • 4Discipline by Pacrim
 • Getting Results Without Authority by APM Group
 • Grid Seminar
 • Mind Training
 • Personality by Babizon Institute
 • Excellence In Situation Management
 • The 7 Habits of Highly Effective people

ประสบการณ์การทำงาน

 • เมษายน 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)
 • กันยายน 2556 - มีนาคม 2561 Human Resources Generalist บริษัท นู สกิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • กันยายน 2551 - สิงหาคม 2556 Human Resources Business Partner บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • มิถุนายน 2547 - กันยายน 2550 ผู้จัดการสปา บริษัท เฮลท์ตี้ บิส จำกัด
 • พฤศจิกายน 2543 - มิถุนายน 2547 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริษัท โทเทิ่ลแอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)