นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Bachelor of Arts, Major Mass Communication, Bond University, Australia
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

 • 20,762,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ / กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2563 กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด