นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 48/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 77/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 17/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2553 - 2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2552 - 2559 เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2548 - 2559 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)