นายกฤติพัฒน์ ศรีเทพเอี่ยม

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 67
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 73/2560

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2554 - 2558 ทนายความ บริษัท ยูบี การบัญชี กฎหมายและนักสืบ
  • 2553 ผู้ช่วยทนายความ บริษัท ยูบี การบัญชี กฎหมายและนักสืบ