นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Bachelor of Arts, Major International Releations, Bond University, Australia
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 47
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

 • 303,914,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น รีเวอร์คิง คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟี่ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บนฟ้าสถาพร จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอร์จี จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น อชิ จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ลีฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แอนดรูว์ บิลดิ้ง จำกัด
 • 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด