นายธนิท รุจนันท์ธนา

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Knowledge Sharing Certificate 2014 by Generali’s CEO
  • Brand Management Certificate by SHEs Company

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 12,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2562 – 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2561 – 2562 Head of Acquisition and Channel management, Thanachart Bank PLC.
  • 2558 – 2561 Head of Banking /Director of Banking, Business Development Department, SavingsAsia (Thailand) Company Limited - Powered by B. Grimm Group
  • 2557 – 2558 Vice President, Head of MKT & Brand Communication, Generali Life Assurance and Generali Insurance (Thailand) PLC.