นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 6 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6332

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - 2561 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2548 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • 2538 - 2546 Auditor Manager Ernst & Young Office Limited, Bangkok, Thailand