นายบรรพต ชวาลกร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5139

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2561 รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท วินคอร์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบัน คือ ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ)
  • 2550 - 2556 Financial Controller บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด