นายปรีชา บุณยกิดา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

 • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ขนส่งภาคอีสาน 2559 จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวรปิโตรเลียม จำกัด