นายสุรชัย ชมภูไพสร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สำนักงาน พี.บี.เอส จำกัด