นายอภิรักษ์ มิตรประชา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เอกโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
  • 2557 - 2561 Major Cineplex PCL - ผู้อำนวยการฝ่ายขายโฆษณา, Major CineAd
  • 2555 - 2556 Z Trading Co., Ltd. - ผู้อำนวยการฝ่ายขายโฆษณา, GMMZ Entertain & Sport Channels
  • 2554 - 2555 RS Public Co., Ltd. - ผู้อำนวยการฝ่ายขายโฆษณา, You Channel & Sabaidee TV
  • 2552 - 2554 Koolest Co., Ltd. - ผู้อำนวยการฝ่ายขายโฆษณา, Wave FM 88
  • 2550 - 2551 MCOT Public Co., Ltd - ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา, FM 95 Luktoong Mahanakorn
  • 2545 - 2550 Radio Arms Co., Ltd. - ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา, FM ONE 103.5/INN News 101/GET 102.5