พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 17 มีนาคม 2563)

  • 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอไพรส์ จำกัด (มหาชน)