ม.ศรีปทุม จับมือ JKN มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านวิชาการและสหกิจศึกษา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ผู้นำด้าน Global Content MOU ร่วมส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ,นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 

โดยมี ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นางสาวนันธิดา บุตรศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและตรวจสอบภายใน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นสักขึพยานในการลงนามฯ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและเพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ 

รศ.ดร.วิชิต เผยต่อว่า นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพด้าน การจัดหา จัดสรร และจัดเก็บคอนเทนต์ (สายงาน Content Acquisition / Content Development / Content Operation), การจัดจาหน่ายคอนเทนต์ (สายงาน Content Domestic Sale / Content International Sale), การบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียม การผลิตรายการรวมถึงการจัดงาน Event (บริษัท JKN Channel : สายงาน Producer / Broadcasting / Event / Production Media), การผลิตรายการข่าว ภายใต้ชื่อ JKN CNBC (บริษัท JKN NEWS : สายงาน Editorial / Technical ) และสานงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เช่น Human Resources, Accounting, Financial, Marketing, Internal Audit, Information Technology เป็นต้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการต่างๆอีกด้วย

ที่มา: https://talk.mthai.com/pr/481981.html