‘เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย’ เปลี่ยนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นวันที่ 17 เม.ย.63

‘บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN’ ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 17 เม.ย. 63 จากเดิมกำหนดวันที่ 22 เม.ย. 63 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ ยืนยันความปลอดภัยด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติกำหนดเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 17 เมษายน 2563 จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในเวลา 14.30 น. เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระสำคัญต้องให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อให้การบริหารงานและขยายธุรกิจของ JKN เดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้

 

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 67.5 ล้านหุ้น และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีกในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ 0.2025 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามเดิม แต่จะจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเร็วขึ้นเป็นในวันที่ 29 เมษายน 2563 จากเดิมกำหนดจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ยังมีวาระขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการดำเนินการแจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 104.8 ล้านหุ้น ในราคาพาร์ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 52.4 ล้านบาท รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น การปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ในครั้งนี้ สอดรับแผนการย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ JKN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้

นอกจากนี้ จะขอมติที่ประชุมอนุมัติการขยายวงเงินการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากเดิมวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท รองรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้จำนวน 900 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะมีหุ้นกู้ที่ยังไม่มีการไถ่ถอนคงเหลือ 1,300 ล้านบาท

 “เรามีความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นกัน แต่บริษัทฯ ยังคงต้องเดินหน้าขยายธุรกิจของ JKN ต่อไป จึงเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้น เพื่อผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เราจึงได้เตรียมความพร้อมความปลอดภัย ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม” คุณจักรพงษ์ กล่าว

ที่มา W3Schools , W3Schools , W3Schools , W3Schools , W3Schools , W3Schools , W3Schools , W3Schools , W3Schools