แค่เช่ายกสถานียังน้อยไป “แอน จักรพงษ์” เผย “เจเคเอ็น” ซื้อทีวีดิจิทัล “นิว 18” กว่าพันล้าน

สั่นสะเทือนวงการทีวีดิจิทัล “แอน จักรพงษ์” เผยเจเคเอ็นทุ่มกว่า 1 พันล้านบาท ซื้อกิจการทีวีดิจิทัลช่อง “นิว 18” โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด กลายเป็นบริษัทย่อย หวังเพิ่มช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

วันนี้ (9 เม.ย.) นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องนิว 18 ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องนิว 18

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของดีเอ็น จำนวน 50 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 5 ล้านบาท และการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของดีเอ็น รวมมูลค่า 2,381,869,335.52 บาท โดยบริษัทฯ จะต้องชําระค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เป็นจํานวนประมาณ 1,055 ล้านบาท ให้แก่เจ้าหนี้ของดีเอ็น รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,060 ล้านบาท โดยในวันนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีเอ็น และสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีเอ็น และรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของดีเอ็นเรียบร้อยแล้ว จึงทําให้ดีเอ็นมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ JKN ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีเอ็น เพื่อซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของดีเอ็น จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีเอ็น จํานวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของดีเอ็น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5 ล้านบาท และเข้าทําสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับดีเอ็น และบริษัท สร้างกิจรุ่ง จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของดีเอ็น ภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย จํานวน 2,381,869,335.52 บาท จากบริษัท สร้างกิจรุ่ง และในวันที่เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีเอ็น และรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของดีเอ็นเรียบร้อยแล้ว

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ คือ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ผู้บริโภคมากขึ้น, บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากขึ้น จากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้เองตามความเหมาะสม และบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการธุรกิจการจําหน่ายโฆษณาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่มีอิสระในการกําหนดช่องทางการโฆษณาได้เอง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น

โดยบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ จํานวนประมาณ 410 ล้านบาท จะใช้เงินสดจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 450 ล้านบาท และเป็นการผ่อนชําระกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนเงิน 200 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า การชําระค่าตอบแทนในการเข้าลงทุน จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีเอ็น ประกอบด้วย 1. นายปารเมศ เหตระกูล 2. นางปารวดี เหตระกูล 3. นายภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด 4. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 5. นางสาววิรณี เหตระกูล ศรีนวลนัด 6. นางประไพ เหตระกูล 7. นายพิสิฐ เหตระกูล 8. นางสาวชนินทร เหตระกูล 9. นายศุภฤกษ์ เหตระกูล ส่วนบริษัท สร้างกิจรุ่ง จํากัด มีนางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นของดีเอ็น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เจเคเอ็นได้เช่าเวลาสถานีโทรทัศน์นิว 18 จากดีเอ็น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยนำเนื้อหาจากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม JKN TV (จานดาวเทียมพีเอสไอ ช่อง 86) มาออกอากาศ โดยเนื้อหาจะมีทั้งสารคดี ซีรีส์ละครอินเดีย รวมทั้งรายการข่าวจาก JKN NEWS ได้แก่ เจาะข่าวเช้านี้ ทันข่าวเที่ยง เกาะติดข่าวเย็น รวมทั้งรายการจาก JKN CNBC ที่เจเคเอ็นซื้อลิขสิทธิ์จาก CNBC มาผลิตรายการ อาทิ SQUAWK BOX, HALFTIME REPORT, รอบโลกกับ JKN CNBC และ JKN CNBC Tonight โดยรายการสดจะออกอากาศจากสถานีที่เจเคเอ็น แกลอรี่ ศาลายา ถนนบรมราชชนนี อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มา : W3Schools