"แอน จักรพงษ์" ทุ่มกว่า 1,060 ล้าน ซื้อ ช่อง New18

9 เม.ย. 64 “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือ ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ โทรทัศน์ ช่อง นิว 18

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (“DN”) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องนิว 18

 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของ DN จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ DN รวมมูลค่า 5,000,000 บาท และการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของ DN รวมมูลค่า 2,381,869,335.52 บาท โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เป็นจำนวนประมาณ 1,055,000,000 บาท ให้แก่เจ้าหนี้ของ DN รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,060,000,000 บาท 

 

ทั้งนี้ในวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN และสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN และรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของ DN เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ DN มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ประกอบด้วย
1) การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ผู้บริโภคมากขึ้น
2) บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากขึ้น จากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้เองตามความเหมาะสม
3) บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการธุรกิจการจำหน่ายโฆษณาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่มีอิสระในการกำหนดช่องทางการโฆษณาได้เอง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น

สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีเอ็น ประกอบด้วย 
1. นายปารเมศ เหตระกูล 
2. นางปารวดี เหตระกูล 
3. นายภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด 
4. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 
5. นางสาววิรณี เหตระกูล ศรีนวลนัด 
6. นางประไพ เหตระกูล 
7. นายพิสิฐ เหตระกูล 
8. นางสาวชนินทร เหตระกูล 
9. นายศุภฤกษ์ เหตระกูล 
ส่วนบริษัท สร้างกิจรุ่ง จํากัด มีนางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นของดีเอ็น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด

ที่มา : W3Schools