หมู่ที่4 บ้านดอนทอง ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

อนุบาลชาย 6 คน อนุบาลหญิง 12 คน รวม 18 คน

ประถมชาย 24 คน ประถมหญิง 14 คน รวม 38 คน

บุคลากรจำนวน ชาย 1 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 6 คน