ที่อยู่: หมู่ที่5 บ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

อนุบาลชาย 13 คน อนุบาลหญิง 12 คน รวม 25 คน

ประถมชาย 26 คน ประถมหญิง 2 คน รวม 47 คน

บุคลากรจำนวน ชาย 0 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 4 คน