ที่อยู่ หมู่ที่9 บ้านท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ระดับ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อนุบาลชาย 105 คน อนุบาลหญิง 90 คน รวม 195 คน

ประถามชาย 336 คน ประถมหญิง 326 คน รวม 662 คน

มัธยมชาย 204 คน มัธยมหญิง 128 รวม 332 คน

รวมทั้งสิ้น 1,189 ห้องเรียนจำนวน 37 ห้อง

บุคลากร จำนวน ชาย 16 คน หญิง 38 คน รวมทั้งหมด 54 คน