ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

อนุบาลชาย 16 คน อนุบาลหญิง 14 คน รวม 30 คน

ประถมชาย 29 คน ประถมหญิง 24 คน รวม 53 คน

บุคลากรจำนวน ชาย 4 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน