ที่อยู่: หมู่ที่ 1 บ้านบางช้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จนนคปฐม 73110

อนุบาลชาย 33 คน อนุบาลหญิง 27 คน รวม 60 คน

ประถมชาย 124 คน ประถมหญิง 107 คน รวม 231 คน

บุคลากร จำนวน ชาย 5 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 16 คน