ที่อยู่: หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครรปฐม 73110

อนุบาลชาย 50 คน อนุบาลหญิง 45 คน รวม 95 คน

ประถมชาย 180 คน ประถมหญิง 163 คน รวม 3430 คน

บุคลากรจำนวน ชาย 9 คน หญิง 25 คน รวมทั้งหมด 34 คน