ที่อยู่: หมู่ที่ 6 บ้านใต้วัด ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

อนุบาลชาย 9 คน อนุบาลหญิง 2 คน รวม 11 คน

ประถมชาย 25 คน ประถมหญิง 15 คน รวม 40 คน

บุคลากรจำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน