CNBC NEWS

รายการข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน และข่าวธุรกิจ ให้แก่ผู้ชมชาวไทยภายใต้แบรนด์และมีเป้าหมายที่จะยกระดับความรู้ทางด้านการเงิน โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เอื้อต่อการนำข้อมูลนั้นไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ผู้ชมชาวไทย เนื้อหาของเรานอกจากจะแนะนำในเรื่องการออมและการลงทุนแล้ว เรายังสร้างแรงบันดาลใจและรักษาสมดุลของไลฟไสตล์ที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืนอีกด้วย