CONVERSATION

เป็นรายการยอดนิยมของช่อง CNBC ที่จะจับเข่าคุยกับผู้วางนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ รายการหนึ่งชั่วโมงจะอัดแน่นไปด้วยคำถามที่ตรงใจผู้ชมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขับเคลื่อนนโยบายของ ภาครัฐ