My Princess

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีโครงการผลิตสารคดีชุด “ My Princess ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยเนื้อหาของสารคดีมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นปรัชญาแห่งการทรงงานผ่านพระราชประวัติและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจ ที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถของทั้ง 3 พระองค์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนเด็กและเยาวชนชาวไทยได้น้อมรับและนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป