หมายเหตุ :

  • บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด