PROJECT 9 SCHOOL (เงินบริจาคมูลค่า 9 ล้านบาท)

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนทอง

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวอ่าว

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนวัดบางช้างใต้

มอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนวัดท่าพูด

footer