JKN กำไร Q1/64 เฉียด 100 ลบ. รับแผนบริหารค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 สิ้นสุด 31 มี.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของ ค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.04 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิ ประกอบกับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทรงตัวมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสาร อนุพันธ์ลดลง ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวไปส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกำไรสุทธิ (อัตรากำไรสุทธิ) และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 12.78 เป็นร้อยละ 12.01

ทั้งนี้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 414.00 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกได้เป็นการจำหน่ายในประเทศจำนวน 251.48 ล้านบาท และต่างประเทศเป็น 162.52 ล้านบาท

 

ที่มา : W3Schools