Play Video

MANAGING THAILAND

รายการ Managing Thailand เป็นรายการที่จะเล่าถึง success stories ของยอดนักธุรกิจของประเทศว่า กว่าเขาจะเดินมาถึงจุดนี้ เขาผ่านอะไรมาบ้าง