MANAGING THAILAND

เป็นรายการที่จะเล่าถึง success stories ของยอดนักธุรกิจของประเทศว่า กว่าเขาจะเดินมาถึงจุดนี้ เขาผ่านอะไรมาบ้าง