รายชื่อผู้ได้รับบัตรเข้างาน JKN Spectacular Inverstment for Life วันที่ 8 ธันวาคม 2563

เวลา 11.00 น. ณ โรงภาพยนต์สยามภาวลัย ชั้น 6 สยามพารากอน

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. บัตรเข้างาน 1 ใบ ต่อ ผู้โชคดี 1 ท่าน

2. ผู้โชคดีสามารถรับบัตรเข้างาน ณ จุดลงทะเบียน

3. ผู้โชคดีจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด