STREET SIGNS

เป็นรายการใหม่ล่าสุดของ CNBC (Asia) โดยเนื้อหารายการจะติดตามทิศทางของข่าวสาร เปรียบเสมือนเป็นป้ายบอกทางว่า ข่าวใหญ่ๆ ทั้งในและต่างประเทศกำลังจะไหลไปทางไหน เมื่อไหร่ ให้ผู้ชมชาวไทยตามกระแสข่าวให้ทัน