Play Video

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ รวมถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ทั้งระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัท และระบบดิจิตอล ที่บริษัทฯ ซื้อเวลาจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล บริษัทฯจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดย นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ปัจจุบันนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครัวเป็นทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นร้อยละ 67.54 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว) และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ธุรกิจที่บริษัทฯดำเนินการเริ่มแรก คือ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น สินค้าดีวีดีชุด (Box set) เสื้อยิ้มให้พ่อ น้ำดื่มตราภัทรพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ์ของบริษัทฯ เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด (“JKN Landmark”) (เดิมชื่อ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครัวสุธีสถาพร (ครอบครัวนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นทั้งจำนวน JKN Landmark เคยประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ รวมถึงจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การให้เช่าอาคารสำนักงาน ในปี 2557 และเนื่องจากนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์และครอบครัวเล็งเห็นว่าธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ดำเนินการภายใต้ JKN Landmark มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ รัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ร่วมประมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและขยายในธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ นายจักรพงษ์และครอบครัวสุธีสถาพรจึงดำเนินการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของ JKN Landmark ให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นมา

ภายหลังบริษัทฯดำเนินธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งบริษัทฯได้ทุ่มเทในการศึกษาและมีการลงทุนซื้อและนำเข้าลิขสิทธิ์คอนเทนต์หลากหลายขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ชมในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทซีรีส์ การ์ตูน ภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทุกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video On Demand หรือ VOD) ผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) อาทิเช่น ดีวีดี (DVD) และบลูเรย์ (Blu-ray) ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่บริษัทฯให้บริการและจำหน่ายเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ซื้อและนำเข้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงทั้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ อาทิเช่น เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และบริษัทในประเทศที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ

นอกจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ และธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯยังมีรายได้จากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายเวลาทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นเวลาที่บริษัทฯได้รับจากเจ้าของสถานีโทรทัศน์โดยตรง นอกจากธุรกิจของบริษัทฯตามระบุข้างต้น บริษัทฯมีบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งจำนวน และประกอบธุรกิจ ดังนี้ บริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางสถานีโทรทัศน์ ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ช่องรายการ JKN Dramax และ 2) ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ให้กับกลุ่มบริษัท 3) ธุรกิจสถานีโทรทัศน์รายการข่าวเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อ JKN-CNBC และ JKN NEWS และ อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ คือ ธุรกิจสถาบันฝึกอบรมบุคคล คณะบุคคล/นิติบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

CORPORATE AWARDS & RECOGNITION

  • ORGANIZATION CHART
  • BOARD OF DIRECTOR & EXECUTIVE COMMITTEE
  • MANAGEMENT TEAM

BOARD OF DIRECTORS

& EXECUTIVE COMMITTEE

footer