ตำแหน่งงานที่ว่าง

Digital Marketing Executive

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศฯ วารสาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้าน Digital Marketing, Advertising, Social media หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ด้าน Social Media (Facebook, SEO), Adobe illustrator, Photoshop, MS office (Word, Excel, PowerPoint)

ลักษณะงาน

 1. วางแผนและตรวจสอบสถานะของบริษัฯ อย่างต่อเนื่องในโซเชียลมีเดีย (Twitter, Facebook, อื่นๆ)
 2. ออกแบบและวางคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของบริษัทฯ และแบรนด์
 3. ติดตามและอัพเดตข้อมูล ภาพ และ คอนเทนท์ต่างๆ บนสื่อออนไลน์

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 5 ปี
 4. หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าส่งออกคอนเทนต์ และสื่อโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างดี

ลักษณะงาน

 1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 2. ร่วมกับบังคับบัญชากำหนดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย
 3. รับผิดชอบยอดขายและปิดการขายให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 4. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 5. นำเสนอโครงการขายใหม่ๆ และวางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด
 6. จัดตารางออกเยี่ยมเยียนลูกค้าพร้อมทั้งควบคุมดูแลการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าตามตารางที่กำหนดขึ้น
 7. ตรวจสอบการค้นหาลูกค้ารายใหม่และจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
 8. ควบคุมดูแลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 9. ควบคุมดูแลการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวนและให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. Minimum hold of Bachelor’s degree in marketing, digital marketing or any related fields
 2. 3-5 years of experience in digital marketing field
 3. Strong experience in supporting the business in prioritizing portfolio of projects and delivering agreed portfolio
 4. Excellent communication and influencing skills
 5. Experience managing PPC, SEO and affiliate programmes.
 6. Strong understanding of current online marketing concepts, strategy and best practice.
 7. Experience in ecommerce, SEO, PPC, Email marketing, and social media.
 8. Previous experience in a similar digital marketing role.
 9. Must have a good command of both English & Thai (speaking, reading and writing).

ลักษณะงาน

 1. Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, socialmedia and display advertising campaigns
 2. Design, build and maintain our social media presence
 3. Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 4. Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
 5. Brainstorm new and creative growth strategies
 6. Plan, execute, and measure experiments and conversion tests
 7. Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience
 8. Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points
 9. Instrument conversion points and optimize user funnels
 10. Collaborate with agencies and other vendor partners
 11. Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate
 12. Perform / do the job assigned by supervisor and CMO

คุณสมบัติ

 1. Fluent in English and Thai, proficiency with excellent both written, reading and spoken.
 2. Graduated Bachelor Degree in the Faculty of Arts – Major in English or related filed
 3. Have the management skills
 4. Have 3- year experiences in content writing, translation from English to Thai and vice versa and able to do the cop writing work.
 5. Have experience in the movie or TV filed  are preference
 6. Have leadership skill and able to work independently
 7. Be the problem solver
 8. Know how to do the Program budget
 9. Have knowledge and skills in the film industry/ TV industry will be preferred

ลักษณะงาน

 1. Working on the developing content for any prospect series from sales team in order to make them as the sale kit.
 2. Rewriting, editing, proofreading and doing the sub-title for some series.
 3. Plan and manage all works to ensure on time job delivery.
 4. Working on several projects at once, providing conception, content strategy and writing from the beginning until the final products
 5. Supervise the Content Executive to get the job done.
 6. Able to analyze what are the good points and bad points in each series, in order to advise the sale team in strengthening them in the better sales with the customers.
 7. Able to foresee the new selection of the content and advise to the team and the sale team
 8. Perform / do the job assigned by supervisor and CCO.

คุณสมบัติ

 1. Thai Nationality only
 2. Bachelor’s degree, preferably in English, Journalism, or Communications
 3. Male/ Female, age 33-40
 4. At least 5 years of experience in journalism, non-profit communications, marketing or grant-writing
 5. 1 to 3 years supervisory experience may be required.
 6. Excellent project management skills are essential.
 7. Hardworking, dedicated and self-motivated.
 8. Excellent interpersonal and communication skills.
 9. Flexible and able to adapt to changes.
 10. Able to multi-task and work in a fast-paced environment.
 11. Fluency in English. Other Asian languages are an advantage.
 12. Outstanding writing and editing abilities – ability to absorb new, complex material quickly and generate excellent written product in a short period of time
 13. Strong visual sensibility
 14. Experience with WordPress, InDesign, PowerPoint and other presentation software highly desirable
 15. Excellent organizational skills
 16. Enthusiasm for the mission of JKN Global Media Public Company

ลักษณะงาน

 1. Develop and implement a communications plan.
 2.  Create a clear roadmap that includes defining target audiences, articulating mission and vision, crafting messages, and developing strategies as well as a timeline for implementation.
 3. Work with publicist, graphic designer, web designer, and/or photographers as needed to develop and maintain materials, and to develop and implement specific projects or campaigns that require outside expertise.
 4. Collaborating with cross-functional teams – from creative, IT and production to product marketing and legal – to produce effective promotional materials
 5. Overseeing market data analysis and evaluation
 6. Coordinating with and managing agency partners
 7. Creating marketing presentations for stakeholders
 8. Obtaining necessary consent and providing final approval on all marketing collateral, products and promotions

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. ปริญญาตรีสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. รับการออกแบบ มีควมคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
 4. สามารถทำ Artwork for POP, Leaflet, Catalog มีมุมมองทางศิลปะ ควบคู่ไปกับการตลาดงานขาย Content
 5. สามารใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Montion Graphic Video,Premiere Pro, After Effects หรือโปรแกรม 3D และอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และชำนาญทุกเครื่องมือ
 6. มีความคิดแปลกใหม่ กล้าคิดกล้านำเสนอ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว และทำงานให้บรรลุวัตถุประสงคในเวลาที่กำหนด
 7. มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รีทัชและตัดต่อภาพเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์
 8. ประสานงานกับทีมงาน รับ Requirement มาใช้ในการออกแบบผลงานที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

 1. ตัดต่อละคร ภาพยนตร์ รายการแนวสร้างสรรค์ ให้สนุกแและน่าติดตาม
 2. จัดทำและสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำเสนองานขายและงาน / Marketing ในรูปแบบของชิ้นงาน (Newletter, Flyer, Trailer และอื่นๆ)
 3. ถ่ายทำและตัด VDO / ภาพนิ่งของสินค้าเพื่อนำไปทำ Product Content และการสำหรับงานขายและสือสารองค์กรต่างๆ
 4. จัดทำ Element สำหรับประกอบการตัดต่อ ( โลโก้ ชื่อ Music Video ฯลฯ )

คุณสมบัติ

 1. Thai Nationality only
 2. Bachelor’s degree in graphic/product design from a design school.
 3. Male/ Female, age 33-40
 4. 3-5 years “hands on” experience in graphic design.
 5. Typically requires 5 years’ experience in the related area as an individual contributor.
 6. 1 to 3 years supervisory experience may be required.
 7. Excellent project management skills are essential.
 8. A good working knowledge of market trends in surface and graphic design.
 9. Hardworking, dedicated and self-motivated.
 10. Excellent interpersonal and communication skills.
 11. Flexible and able to adapt to changes.
 12. Able to multi-task and work in a fast-paced environment.
 13. Fluency in English. Other Asian languages are an advantage.
 14. Adobe Photoshop, Illustrator, Google Sketch up, Auto CAD, streamline, page- maker, acrobat, 3D Max studio.

ลักษณะงาน

 1. Leads and directs the design and production of visual and audio materials and media used for advertising, broadcast, and web communications.
 2. Develop creative communication.
 3. Provide ideas / creative message for communication campaign or creative solutions with internal team to support business objectives.
 4. Oversees creation of art, photo, video, and layout design.
 5. Briefing the agency or graphic designer
 6. Copywrite all communication materials
 7. Initiates and attends assignment input meetings with creative and account series to review large projects as required.
 8. Facilitates approval and routing of creative projects.
 9. Monitors creative department workloads and follows up on due dates.
 10. Expedites rush jobs in a way that process does not obstruct the orderly flow of everyday work.
 11. Acts as liaison between Creative, Production and Account Service departments to
 12. adjust due dates as needed.
 13. Establishes and implements design and form
 14. Selects any outside or contract vendors and approves and coordinates projects.
 15. at standards and processes to produce consistent and high quality results.

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. รักการออกแบบ, มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
 4. สามารถทำ Artwork for POP, Leaflet, Catalog มีมุมมองทางศิลปะ ควบคู่ไปกับการตลาดและงานขาย Content
 5. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Motion Graphic Video, Premiere Pro, After Effects หรือ โปรแกรม 3D และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และชำนาญทุกเครื่องมือ
 6. มีความคิดแปลกใหม่ กล้าคิดกล้านำเสนอ เรียนรู้งานได้รวดเร็วและทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนด
 7. มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รีทัชและตัดต่อภาพเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์
 8. ประสานงานกับทีมงาน รับ Requirement มาใช้ในการออกแบบผลงานที่ได้รับหมาย
 9. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 10. จัดทำและสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำเสนองานขายและงาน Marketing ในรูปแบบของชิ้นงาน

ลักษณะงาน

 1. จัดทำและสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำเสนองานขายและงาน Marketing ในรูปแบบของชิ้นงาน (Newsletter, Flyer, Trainer และอื่นๆ)
 2. ถ่ายทำและตัด VDO / ภาพนิ่งของสินค้าเพื่อนำไปทำ Product Content และสำหรับงานขายและสื่อสารองค์กรต่างๆ
 3. จัดทำ Element สำหรับประกอบการตัดต่อ (โลโก้, ชื่อ, Music Video ฯลฯ)

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง *.

คุณสามารถแนบไฟล์เอกสารและรูปภาพได้ที่นี่ (pdf, doc, jpg)

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม