Leaderships

Executive Committee

นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • Bachelor of Arts, Major Mass Communication, Bond University, Australia
  • หลักสูตร Director Accreditation Progrm (DAP) รุ่น 122/2015

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ) บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ) บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เบเน่ บางแค จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็นแชนเนล จำกัด