Nature of Business

Home Entertainment Sales

ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ายประกอบด้วย


ผลิตภัณฑ์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนต์เม้นท์ (Home Entertainment) อาทิเช่น DVD Blu-ray Box set เป็นต้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Home Entertainment ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อโครงการต่างๆ เป็นต้น