Nature of Business

TV Ads

ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา

เป็นธุรกิจที่ดำเนินการภายใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
(บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด หรือ JKN Channel)

โดยเวลาที่ให้บริการเป็นเวลาในช่องสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียมของบริษัทย่อย “ช่อง JKN Dramax”
และเวลาจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ซื้อมาจากทางสถานี


บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการมีทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยแบ่งตามจำนวนเวลาในการออกอากาศ คือ